Information
< Alla kategorier

CE-märkning & Byggproduktcertifikat

CE-märkning

CE-märkning är en produktmärkning av den Europeiska gemenskapen. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att:

  • Produkten överensstämmer med kraven på säkerhet, hälsa och miljö
  • Föreskriven kontrollprocedur har följts

För många produkter ansvarar tillverkaren själv för att kraven är uppfyllda. För vissa produkter med höga krav på säkerhet ska ett speciellt kontrollorgan säkerställa att kraven efterlevs.

Är en produkt försedd med CE-märkning visar detta att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav som återfinns i de EG-direktiv som reglerar detta.  Medlemstaterna har förpliktat sig att överföra kraven till nationella regler med bibehållen kravnivå. Det innebär att alla nationella lagstiftningar är harmoniserade. CE-märkningen infördes i Sverige den 1 januari 1994 och kallades EG-märket fram till 1 januari 1995. Gällande lag är Lag (1992:1534) om CE-märkning.

De speciella rekommendationer och krav som finns för olika produkter finns i särskilda direktiv och föreskrifter. För att uppfylla kraven i direktiven kan man välja att följa så kallade harmoniserade europeiska standarder

 

Byggproduktcertifikat

En CE-märkt produkt med deklarerade egenskaper uppfyller inte den svenska lagen bara för att den är CE-märkt. En tillverkare kan på olika sätt bestyrka (visa på) att de nationella kraven för en byggprodukt är uppfyllda. Ett trovärdigt sätt är att ett ackrediterat certifieringsorgan utfärdar ett Byggproduktcertifikat för en produkt i enlighet med Boverkets regelverk för typgodkända byggprodukter.

Innehållsförteckning